جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

خلاصه موضوعات مطرح شده در جلسات اتاق فکر سازمان به همراه گزارش های ارائه شده در جلسات و موارد مرتبط با هر جلسه به تفکیک جلسات  بصورت درختی قابل جستجو می باشد. 

select